fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия регулират отношенията между „Инфините“ ЕООД, с ЕИК 204378330, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград 2140, бул. „Цар Освободител“ № 19, вх. А, ет. 1, ап. 2, имейл адрес: infinite.eood@gmail.com, тел. номер: 0889136782, наричано по-долу за краткост „Инфините“/“Дружеството“, и клиентите, наричани по-долу за краткост „Потребители“, на уебсайта „https://pizzacut.bg/ ”, наричан по-долу за краткост „Уебсайтът”, и на услугите и продуктите, предоставяни от Инфините.

(2) „Инфините“ ЕООД е подало заявка за регистрация на национална търговска марка „pizzacut”, с която ще развива своята дейност на българския пазар чрез своя търговски обект, находящ се на адрес гр. Ботевград 2140, ул. „акад. Ст. Романски“, наричан по-долу за краткост „търговският обект“, както и чрез притежавания от Дружеството уебсайт – https://pizzacut.bg/. Търговският обект е и мястото, на което Инфините упражнява своята стопанска дейност.

II. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 2. В тези Общи условия изброените по-долу термини ще имат следното значение:

(1) „Pizzacut” – „Инфините“ ЕООД, с ЕИК 204378330, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград 2140, бул. „Цар Освободител“ № 19, вх. А, ет. 1, ап. 2. Повече информация за осъществяване на контакт с Дружеството е посочена в чл. 1 (1) от настоящите Общи условия.

(2) „Общи условия“ – настоящите Общи условия, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които Потребителите имат достъп чрез Уебсайта.

(3) „Поръчка“ – поръчка на Потребител, направена по телефона, както и на място в търговския обект на Pizzacut, за покупка на определени от Дружеството Продукти, публикувани на Уебсайта, заедно с посочване на избрания начин за плащане и адрес за доставка/ получаване на съответните продукти.

(4) „Потребител“ – всяко физическо лице, което прави поръчки по телефона, включително разглежда Уебсайта за целите на поръчки, и извършва всякакви други действия свързани с това.

(5) „Продукти“ – всички продукти, в това число пици, чабати, закуски, бири и други, които се предлагат за продажба на Потребителите, и са публикувани на Уебсайта на Pizzacut.

(6) „Уебсайт“ – уебсайтът https://pizzacut.bg/, собственост на Дружеството и поддържан от него.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 3. Тези Общи условия са обвързващи за всички Потребители, които правят поръчки както по телефона, така и на място в търговския обект на Pizzacut. При противоречие между Общите условия и индивидуалната поръчка на Потребителя, предимство в отношенията му с Pizzacut ще имат характеристиките на индивидуалната поръчка.

Чл. 4. С оглед бъдещо допълване, изменение, разширяване на Продуктите и услугите, които Pizzacut предоставя на своите Потребители, включително обогатяване на функционалностите на Уебсайта, последното си запазва правото едностранно да изменя Общите условия. Такива едностранни промени са възможни и в случай на законодателни промени, които биха имали отражение върху текста на настоящите Общи условия, с цел привеждане дейността на Дружеството в съответствие с приложимата нормативна уредба.

Чл. 5. Актуална версия на Общите условия на Pizzacut може да бъде намерена на Уебсайта.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА

Чл. 6. (1) Уебсайтът, във вида и с функционалностите, които притежава към момента на публикуване на настоящите Общи условия, не представлява електронен магазин по смисъла на Закона за електронната търговия, посредством който Потребителите могат да сключват дистанционно договори за покупко-продажба на Продуктите, предоставяни от Pizzacut.

(2) Той служи като средство за информиране на Потребителите за асортимента от Продукти, които Pizzacut предлага, техните цени, както и данни за контакт с Pizzacut за заявяване на поръчка по телефон, включително за сключване на договор за покупко-продажба на място в търговския обект. Уебсайтът предоставя информация за нови Продукти, дава възможност на Потребителя да разгледа, да се запознае с характеристиките на Продукта, преди да направи своята Поръчка.

(3) Уебсайтът съдържа и контактна форма, която позволява адресиране на въпроси, препоръки, коментари, критики към Дружеството, но не служи за заявка на Поръчки.

(4) Основен приоритет за Дружеството, наред с удовлетвореност на своите потребители и предоставяне на висококачествени продукти, е и защитата на личните данни на Потребителите. Повече информация за това се съдържа в Политиката за поверителност, чиято актуална версия е публикувана на Уебсайта.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 7. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на Продуктите, предлагани от Pizzacut и публикувани на Уебсайта, чрез заявяване на Поръчка по телефона, както и на място в търговския обект на Pizzacut. Договорът се счита за сключен от момента, в който служител от Pizzacut приеме и потвърди направената Поръчка.

(2) Със заявяването на своята Поръчка по телефон, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, публикувани на Уебсайта, и се съгласява с тях.

(3) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Дружеството се задължава да достави на посочения от Потребителя адрес поръчаните от него стоки чрез избран от Дружеството доставчик. Предходното не се прилага, когато Потребителят заяви, че не желае доставка до адрес, а сам ще получи своята Поръчка на място в търговския обект.

(4) Потребителите заплащат цена за доставените стоки съгласно условията, определени в Уебсайта и настоящите Общи условия.

(5) Дружеството доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Дружеството в настоящите общи условия.

(5) Цената на поръчаните стоки се заплаща чрез наложен платеж при тяхното доставяне, съответно получаване от Потребителите.

(6) Цената за доставката, както и за допълнителните съпътстващи консумативи, се определя отделно и изрично от цената на стоките.

VI. ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

Чл. 8. (1) Всички цени на Стоките в Уебсайта са крайни, обявени в български лева, с включено ДДС.

(2) Pizzacut има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

(3) След финализиране на Поръчка, Потребителят следва да заплати цената, която е била посочена в Уебсайта по време на извършване на Поръчката, чрез наложен платеж – в момента на доставката.

(4) Срокът за доставка при заявена такава от Потребителя е 45 минути, считано от приемане на Поръчката от служител на Pizzacut по телефона.

(5) При възникнал проблем с доставката Дружеството уведомява изрично Потребителя, като му предлага срок и възможности за изпълнението на Поръчката и доставката й.

(6) Таксата за доставка, която Pizzacut определя за всяка поръчка, е съобразена с дестинацията и цените са достъпни на главната страница на сайта pizzacut.bg в категория доставки.

(7) Таксата за 1 (един) брой картонена кутия за пица е в размер на 0,60 лв., с ДДС, а кутията за чабатите 0.30 лв с ДДС.

VII. ОТКАЗ

Чл. 9. (1) Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките. В конкретния случай, обаче, Потребителите нямат право на отказ по чл. 50 от ЗЗП по отношение на продуктите на Pizzacut, тъй като последните имат характера на продукти с кратък срок на годност по смисъла на чл. 57, т. 4 от ЗЗП.

(2) Независимо от горното, Потребителят има право да предяви рекламация, в рамките на 30 мин., считано от часа на предаване на готовата Поръчка, когато:
1. Поръчката не е пълна или
2. Полученият от Потребителя продукт не съответства на направената от него Поръчка.

(3) В рамките на срока по чл. 9 (2) по-горе, Потребителят може да направи рекламация на място в търговския обект, от който е получил готовата поръчка, или чрез обаждане на телефона, публикуван на Уебсайта. Ако рекламацията е направена след този срок, Pizzacut не е задължено да уважи рекламацията.

(4) При предявяване на основателна рекламация, Pizzacut по своя преценка може да предложи следните възможности за действие:
1. замяна на продукта с нов;
2. отстъпка при следваща поръчка на Продукт, предоставян от Pizzacut, за стойността на Продукта, който е доставен, но не отговаря на Поръчката;
3. възстановяване на заплатената сума.

VIІ. ДРУГИ

Чл. 10. (1) Политика на Дружеството е да предоставя точна и пълна информация за продуктите в Уебсайта.
(2) Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, които се намират извън правомощията на Pizzacut, достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат за известно време. Във връзка с горното, Pizzacut не е в състояние да гарантира, че Уебсайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време.

Чл. 11. (1) Pizzacut полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, при стриктно спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), както и на утвърдената от Pizzacut Политика за поверителност от 2020г., поместена на Уебсайта на Дружеството.

(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Pizzacut може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, обслужващи действието на договора, включително с оглед осъществяване на техническо съдействие при използване на Уебсайта от Потребителя.

Чл. 12. Потребителят има право да подава жалби пред Инфините на гр. Ботевград 2140, ул. „акад. Ст. Романски“, имейл адрес: infinite.eood@gmail.com, тел. номер: 0889136782.

VII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 13. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

Чл. 14. При разногласия и възникнал спор Потребителят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Последна актуализация: 08.02.2023 г.

Координати на Дружеството:
„Инфините“ ЕООД
гр. Ботевград 2140, ул. „акад. Ст. Романски“
тел: 0889136782
имейл: infinite.eood@gmail.com

Координати на Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Координати на Комисия за защита на личните данни:
Адрес: 1592 гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
факс: (02) 915 35 25
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

© 2023. Pizzacut.bg - Всички права запазени!